Om Vostok New Ventures

Vostok New Ventures Ltd (Vostok New Ventures), tidigare Vostok Nafta, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential, med fokus på bolag med nätverkseffekter.

Affärsidé och investeringsstrategi

Investeringsstrategi

Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential, med fokus på bolag med nätverkseffekter. Vostok New Ventures har för avsikt att skapa värde genom en professionell investeringsverksamhet som bygger på en strukturerad process för kontinuerlig analys av både nuvarande och potentiella förvärv. Vi investerar i bolag där våra aktieägare finner begränsningar eller andra svårigheter med att utföra dessa investeringar på egen hand. Detta innebär att hantera risker förknippade med låg transparens och svag bolagsstyrning samt bristande likviditet. En aktiv investeringsfilosofi bedöms som nödvändig för att nå en lämplig risknivå i förhållande till avkastningspotentialen.

Grunden för investeringsverksamheten är fundamental analys av framförallt onoterade bolag. Inom marknader och sektorer där Vostok New Ventures har särskild kunskap och expertis, såsom Ryssland och radannonser, kan avkastningskravet ibland bli lägre medan kravet kan vara högre inom områden där företaget inte har samma erfarenhet av att investera. Det sistnämnda är avsett att kompensera för en förhöjd risk.

Aktivt ägarskap

Ett sätt att hantera bolagsstyrningsrisker i portföljbolagen är att bedriva en aktiv ägarpolitik. Aktivt ägande är viktigt på alla marknader, men särskilt på tillväxtmarknader, där bolagsstyrningsrisker kan ha ytterligare dimensioner jämfört med mer utvecklade marknader. Under årens lopp har Vostok New Ventures byggt upp en god förmåga att genomföra ett aktivt ägande i tillväxtmarknader. Detta kan ta många olika former, varav styrelserepresentation är en.

Historik

1996-2007 (”Gamla Vostok Nafta”)

Vostok Nafta grundades med affärsidén att göra både portfölj- och direktinvesteringar i det forna Sovjetunionen (FSU). Under senhösten 1999 gjordes den första direktinvesteringen, i form av förvärv av 80 procent av oljebolaget Eastern Transnational Company (ETC) i Tomsk-regionen i västra Sibirien. Denna investering i Tomsk knoppades av i december 2000 till Vostok Naftas aktieägare i form av Vostok Oil som i samband med det togs upp till handel på Nya Marknaden, numera First North vid Stockholmsbörsen. Efter avknoppningen av Vostok Oil, arbetade Vostok Naftas ledning med en omdefiniering av Vostok Naftas riktning och företaget utvecklades till att bli ett rent investmentbolag verksamt inom olje- och gassektorn i det forna Sovjetunionen. Under 2002 till 2003 koncentrerades investeringarna i kraftsektorn till ett separat noterat bolag vid namn Vostok Energo. Omvärdering av den ryska kraftsektorn under denna tid ledde till en avyttring av kraftsektorportföljen och en sammanslagning mellan Vostok Energos och Vostok Naftas portfölj.

Sedan upprättandet av ”Gamla Vostok Nafta” har Gazprom utgjort en väsentlig del av portföljen, alltid överstigande 25 procent av portföljens värde, med undantag för 1998. Som en följd av Vostok Naftas strategi från 2001 med syftet att uppnå ett innehav som översteg 1 procent av aktierna i Gazprom, ökades Gazprom-andelen av bolagets portfölj successivt till en punkt då den, under 2005 till 2007, utgjorde cirka 90 procent av portföljens värde. Efter avskaffandet av ägarrestriktionerna och utvecklingen av Gazprom som bolag föll den underliggande risken i aktien. Parallellt med utvecklingen i Gazprom utvecklades även den delen av portföljen som inte relaterade till Gazprom då investeringar i ryska företag möjliggjordes samtidigt som den ryska marknaden mognade. De största investeringarna gjordes i Ryssland och angränsande länder inom kol-, jordbruks-, cement-, metall- och gruvsektorn. De bolag som Vostok Nafta investerar i liknar i många avseenden Gazproms situation vid tiden då Vostok Nafta gjorde sin första investering i Gazprom.

2007- (”Nya Vostok Nafta”)

Som en följd av portföljens utveckling, och även som ett led i en ambition att till fullo utnyttja portföljinnehavens potential, genomfördes en omstrukturering under 2007. Under omstruktureringen lyftes de icke Gazprom-relaterade tillgångarna från ”Gamla Vostok Nafta”, som ändrade namn till Vostok Gas Ltd. Det nybildade Vostok Nafta Holding Investment Ltd övertog namnet Vostok Nafta Investment Ltd och noterades på NASDAQ OMX tillsammans med Vostok Gas Ltd. Omstruktureringen beskrivs närmare i prospektet som presenterades i samband med noteringen.

Sedan upprättandet av ”Nya Vostok Nafta” har företaget gått från att investera i enlighet med de makroekonomiska teman som angavs, vilka antogs vara de mest väsentliga för den framtida utvecklingen i Ryssland och OSS: ”Olja och Energi”, ”Råvaror”, ”Infrastruktur”, ”Jordbruk” och ”Konsumption” till att sedan 2014 fokusera på och investera i bolag med nätverkseffekter i Ryssland och på andra marknader. Investeringar görs i framförallt onoterade bolag